تبلیغات
خُـزعــــــبلات - کوچهخُـزعــــــبلات

در حال گذر از خیابانی؟پیره مردی خم بخ دوش سر کوچه ای ایستاده.چهرش درهم بود،دقیقا همان ها که ماجراها و داستان ها در صورتش موج میزند.از دور دیدم.از آنجایی که دنبال داستان هستم،روانه به سمتش شدم.سر صحبت لازم بود باز شود.گفتم دادا کبریت داری؟نگاهی سر تا پا خسته آلود و حتی خسته برانگیز بمن کرد و هیچ نگفت.از جیبش درآورد و بهم داد.انگار خوشش نبامده بود.شاید از لفط دادا..شاید خودش پیر بودنش را میدانست.. سوال بعدی لازم بود.پرسیدم کوچه بن بسته؟باز سر تکون داد.احساس کردم میگوید نه.خسته تر از این حرفا بود.سرصحبت باز کردن با او سخت به نطر میرسید.گفتم ولی کوچه قشنگیه..لبخندی رها کرد.تلخی اش متل نگاهش تلخ برانگیز بود.گیرایی اش را خوب حس کردم.مزاحم نشومی گفتم و رفتم.دور که شدم بخودم امدم، کبریتش راهم پس نداده بودم.خاستم برگردم،ولی لازمم میشد.راستش حوصله اش راهم نداشتم،مسافتی بود.کوچه قسنگی بود.از همان ابتدای راه مشخص بود.به اواسطش که رسیدم،تنگنایی شد.ولی بازم درخت ها تموم نشده بود.حواسم پرت اطراف،سرم را چرخاندم ته کوچه انگار متل سراب تو ذوقم زد.اینبار سراب به حقیقت پیوسته بود.بن بست،دیوار های بلند،بدون درخت..
طول کشید،خیلی.در راه برگشت پیرمرد را دقیقا سرهمان کوجه دیدم.نشسته،باهمان دوش قوز کرده اش.خاب بود.البته دوست نداشتم باآنهمه خستگی که خود داشتم،خستگی او را هم بقبولانم.بیدارش نکردم،ولی فهمیدم جوابش نه بود. و برایم، این کوچه بن بست گران تمام شد.. کبریتش را یادم بود.گذاشتم کنارش.نمیخاستم کبریتش یادگار دستم بماند.تلخ برانگیز بود..
تمام/

دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1396 _ 22:46 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak