تبلیغات
خُـزعــــــبلات - کلافگیخُـزعــــــبلات

در تکاپوی جمله   کلمه ای
برای ارضا شدن از این جنون خفت بار  و سر سام آور

+سکوتی مرگبار
سکوتی که به آن محکومیمسه شنبه بیست و هفتم مهر 1395 _ 16:59 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak