تبلیغات
خُـزعــــــبلات - !خُـزعــــــبلات

باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست

+فیلم ساکن طبقه وسط !
گاهی بعضی از فیلم هارو که نیگا میکنی ، درد ها و اتفاقاتی که درونش اتفاق میافتد برایت آشناست
انگار خودت در قالب داستان دست نویس خودت ، کارگردانی و بازیگری اش کردی
فیلم ؛ در اوج پیچیده بودن که شاید باعث خسته شدن بیننده هم شود ، بسیار مفهومی ست در قالب فلسفی !

+هدفت فقط برای خودت مقدس است و بس
در جستجوی مرگی ابدی در قالب زنده ماندنی احدی...

یکشنبه بیست و پنجم مهر 1395 _ 15:00 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak